Ogólne Warunki Umów

Mechanika Maszyn Zbigniew Kuriata w Przedmościu NIP 9131025258, REGON 930783479

1. Postanowienia Ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Umów (OWU) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Zleceniobiorcę, w szczególności zarówno na podstawie ofert Zleceniobiorcy jak i zaakceptowanych zleceń. Postanowienia umowne sprzeczne z treścią OWU wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie umowy oznacza akceptację OWU, stanowiących jej integralną część.

2. Zlecenie i oferta

Przedmiotem oferty oraz zawartej umowy są jedynie podzespoły wyraźnie wymienione w treści Zlecenia/Oferty. Umowa stron nie dotyczy jakichkolwiek innych podzespołów czy elementów maszyny. W szczególności umowa nie obejmuje weryfikacji maszyny, przyczyn jej niesprawności, sprawdzania jakichkolwiek elementów maszyny czy wskazania koniecznych w niej napraw. Wynagrodzenie nie obejmuje również montażu naprawionego podzespołu w maszynie ani rozruchu maszyny po naprawie podzespołu, chyba żeby było to wprost pisemnie wymienione w ofercie. Zlecenie weryfikacji maszyny pod kątem jej niesprawności wymaga zawarcia innej, specjalnej umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Dostarczenie podzespołu do naprawy

O ile strony pisemnie nie postanowiły inaczej, dostarczenie przedmiotu naprawy do zakładu Zleceniobiorcy i odbiór go z tego zakładu następuje na koszt i ryzyko Zleceniodawcy.

4. Cena i płatność

 1. Podana cena jest cena netto i dolicza się do niej podatek VAT według obowiązującej stawki.

 2. Zapłata powinna nastąpić w terminie wynikającym z wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy uwidoczniony na fakturze. Za opóźnienie płatności będą naliczana ustawowe odsetki za opóźnienie. O ile strony pisemnie nie postanowiły inaczej, dostarczenie przedmiotu naprawy do zakładu Zleceniobiorcy i odbiór go z tego zakładu następuje na koszt i ryzyko Zleceniodawcy.

 3. Jeżeli strony w treści oferty/zlecenia nie postanowiły inaczej, płatność ma nastąpić przed odbiorem naprawianego podzespołu. Do czasu uregulowania całej należnej płatności Zleceniobiorca pozostaje właścicielem wszystkich wymienionych lub naprawionych elementów podzespołu. Zleceniobiorcy przysługuje prawa zatrzymania naprawianego podzespołu do czasu uregulowania całej należnej płatności. W razie wydania naprawionego podzespołu i przekroczenia terminu płatności, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za korzystania przez Zleceniodawcę z naprawionych lub wymienionych elementów podzespołu, pozostających jego własnością, w wysokości 100 zł za każdy dzień.

5. Termin realizacji

 1. Termin realizacji liczy się w dniach zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, począwszy od dnia następującego po dniu otrzymania pisemnego Zlecenia od Zleceniodawcy, jednak nie wcześniej niż od otrzymania podzespołu, do dnia, gdy naprawiony podzespół jest gotowy do jego odbioru. Strony mogą ustalić termin początkowy uzależniony od jeszcze innego zdarzenia, np. otrzymania jakiś materiałów od Zleceniodawcy, itd. Termin jest informacyjny, jeżeli strony pisemnie nie postanowiły inaczej.

 2. Termin określony w ofercie lub zaakceptowanym Zleceniu ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy, w tym m.in. oczekiwania na dostawę od poddostawców, okoliczności siły wyższej, ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych, blokady dróg, itp. Termin może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, takich jak niestandardowe usterki, wystąpienie nieprzewidzianych utrudnień lub inne komplikacje niezawinione przez Zleceniobiorcę.

6. Warunki gwarancji

 1. Na naprawiony podzespół udzielona jest gwarancja na okres 12 miesięcy od dnia wystawienia faktury VAT. Rękojmia za wady naprawy jest wyłączona. Gwarancja dotyczy jedynie naprawianego podzespołu i dotyczy tylko wad powstałych na skutek jego niewłaściwej naprawy, zastosowania niewłaściwych materiałów lub wad zastosowanych materiałów.

 2. Warunkiem gwarancji jest: – prawidłowe wyczyszczenie układu hydraulicznego przed montażem naprawionego podzespołu, – zalanie pompy, silnika hydraulicznego i zbiornika odpowiednim olejem hydraulicznym, – wymiana wszystkich filtrów na nowe i prawidłowe (przewidziane przez producenta maszyny), – prawidłowe wyregulowanie zaworów, oraz całego układu hydraulicznego, – staranne i należyte odpowietrzenie urządzenia. Powyższe czynności powinny być dokonane przez profesjonalny podmiot.

 3. Wadę należy zgłosić pisemnie w terminie 3 dni od jej wykrycia.

 4. Uprawnienia z gwarancji wykonuje się przez dostarczenie danego podzespołu do siedziby Zleceniobiorcy jako Gwaranta celem zweryfikowania zgłoszenia i ewentualnej naprawy. Brak dostarczenia podzespołu do Gwaranta jest uważany jako cofnięcie zgłoszenia i nie obliguje Gwaranta do żadnych czynności. Dostarczony podzespół powinien być umyty i odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony. Ryzyko związane z dostawą podzespołu oraz jego koszt obciążają Zleceniodawcę.

 5. W przypadku zaistnienia w przedmiocie naprawy w okresie gwarancji wady, za którą odpowiedzialność ponosi Gwarant, wada ta zostanie usunięta w terminie 14 dni. Postanowienia z pkt V ust. 1-2 stosuje się odpowiednio.

7. Właściwość Sądu

Wszelkie spory wynikające z umowy strony poddają pod odpowiedni Sąd właściwości ogólnej Zleceniobiorcy.

8. Postanowienia końcowe.

 1. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy jest ograniczona do wysokości umówionego wynagrodzenia z tytułu wykonania naprawy/usługi serwisowej, wskazanego w umowie lub na fakturze VAT. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikłą za straty w produkcji, utraty zysku, straty w korzystaniu, utraty kontaktów, lub jakąkolwiek inną szkodę nie bezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju, odniesioną przez Zleceniodawcę lub jakąkolwiek inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną z nim powiązaną jakimkolwiek tytułem prawnym.

 2. W przypadku braku odbioru podzespołu w terminie 12 miesięcy od wystawienia faktury VAT za jego naprawę, Strony ustalają, że własność tego podzespołu przechodzi na Zleceniobiorcę, za cenę równą wartości podzespołu jako złomu metalowego. Zleceniobiorca może potrącić tą wartość z należnością przysługujących mu wobec Zleceniodawcy.

 3. Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z umowy przez Zleceniodawcę na inny podmiot wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zleceniobiorcy pod rygorem nieważności.

Rate this page